Linda Hofstad Helleland – Ny urfolksminister for kvener / norskfinner / sjøfinner og samer

Telemarksforsknings rapport om KMD

Linda Hofstad Helleland er statsråd for saker som omhandler kvener, sjøfinner, norskfinner, samer, tatere/romanifolket, jøder, skogfinner, og romfolk.

Folkeretten sier klart at positiv diskriminering av en folkegruppe IKKE kan gå utover andre lignende folkegrupper. Den positive diskrimineringen av samene er i ferd med å gå vel langt. Det er god dokumentasjon for at kvener/norskfinner og samer blir urettmessig forskjellsbehandlet av norske myndigheter. Dette kommer best frem i Kommunal- og moderniseringsdepartementet som forvalter nasjonale folkegrupper. Avdelingen med rundt 20 ansatte, som illustrerende for diskrimineringen heter SAMI og som har det daglige ansvaret for forvaltningen, har en krevende jobb. Statsråd Helleland har nylig fått ansvaret for dette arbeidet.

Vi foretok en undersøkelse blant stortingspartienes lokalpolitikere på Sørlandet under Arendalsuka i 2019. Svarene på spørsmålene om nasjonale minoriteter var oppsiktsvekkende.

På syv spørsmål angående språk og andre temaer for Norges nasjonale minoriteter svarte man nesten utelukkende som om dette gjaldt samene. Samene tok plass som nasjonal minoritet, mens de som formelt er nasjonal minoritet hadde man generelt sett liten oversikt over. Det var bemerkelsesverdig få som kunne liste opp en eller flere nasjonale minoriteter i Norge. Disse er for ordens skyld: Skogfinner, tatere/romani, rom, kvener/norskfinner, og jøder.

Den politiske behandling av jøder, samer, kvener/norskfinner, rom, skogfinner og tatere/ romani er av regjeringen gjort i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er opprettet en egen avdeling for disse folkegruppene. Folkegruppene er av ulike størrelser. Myndighetene har enda ikke vært i stand til å tallfeste antallet for de fleste, men for de største er antallet omtrent de samme. På tross av dette, og at folkegruppene har vidt forskjellige språk, kultur, religion og historie, så har avdelingen utrolig nok fått det misvisende navnet SAMI. En forkortelse for (sa)mer og nasjonale (mi)noriteter.

I inneværende statsbudsjett får samiske tiltak omtrent 25 ganger mer midler enn tiltak for skogfinner, tatere/romani, rom, kvener/norskfinner, og jøder til sammen!

Telemarksforsknings rapport om KMD

Andel samisk og kvensk/norskfinsk på Statsbudsjettet

Denne materielle og prosessuelle forskjellsbehandlingen av Norges langvarige etniske minoriteter gir seg blant annet utslag i at Høyre-politikerens svar på to av spørsmålene i undersøkelsen var som følger:

Det er 30 til 40 nasjonale minoriteter i Norge og to av disse er tatere og samer. På spørsmål om det er noen nasjonale minoriteter som får opplæring på språket sitt var svaret: Samer.

Problemet er at de folkegruppene som er politisk definert som nasjonale minoriteter blir usynlige i opinionen. Deres stemme er usynliggjort av at det er samiske problemstillinger som er synliggjort.

Over tid så kan ikke den folkerettslige ulovlige forskjellsbehandlingen fortsette. Jøder, samer, kvener/norskfinner, rom, skogfinner og tatere/ romani er alle grunnleggende i mot diskriminering, og spesielt den som kommer fra toppen av samfunnet.

Som etnisk minoritet i det norske samfunnet har kvener/norskfinner/sjøfinner mye mer til felles med samer enn med for eksempel jøder, tatere/ romani, og rom.

  • Vi tilhører begge de finsk-ugriske folkegruppene.
  • Vi har språk som alle tilhører de finsk-ugriske søsterspråkene.
  • Vi har før koloniseringen i midten av det forrige årtusenet virket og ikke minst vært fastboende i samme deler av landet.
  • Vi er omtrent like i antall.
  • Vi har omtrent de samme grunnleggende utfordringene vis a vis storsamfunnet.

Vi er etniske minoriteter med utgangspunkt i samme region. Derfor krever vi at kvener/norskfinner/sjøfinner blir flyttet over i urfolksdelen i SAMI.

  • Det er et krav at det opprettes like sterke lover og forskrifter for kvener/samer som det er for samer.
  • Det er et krav at det opprettes en konsultasjonsordning mellom kvener/norskfinner/sjøfinner og myndighetene som det er mellom samer og myndigheter.
  • Det er et minstekrav at kvenene/norskfinnene/sjøfinnene får full innsikt i de konsultasjonene myndighetene har med samene som gjelder våre felles små samfunn og geografiske område.
  • Det er et krav at kvensk/norskfinsk/sjøfinsk språk, kultur og samfunnsliv får samme livsrett som samiske språk, kultur og samfunnsliv.
  • Det er kort og kort et krav om likebehandling av regionale etniske minoriteter med lang fartstid i nord.

Urfolkstatus er en politisk kategorisering. Vitenskapelig sett stammer de fleste fra urfolk. På sikt må myndighetenes midlertidige diskriminerende praksis opphøre. Folkerettslig kan diskriminerende tiltak kun være av midlertidig art. Det er på tide at kvener/norskfinner/sjøfinner og samer blir likeverdige regionale etniske minoriteter i Norge.

Som urfolksminister for kvener/norskfinner/sjøfinner og samer kan Linda Hofstad Helleland bli den statsråden som setter i gang prosessene med å gjøre kvenene/norskfinnene/sjøfinnene og samene likeverdige.

Del denne på:

Knyttneve