Vem har rätt att jaga och fiska där det finns renar? Nr. 1

Kvener innlandsbåter

Kvenlandsförbundet är mycket kritiskt till förslag om att i rennäringslagen ta in samebyarnas ensamrätt att reglera jakt och fiske i områden där det finns renskötsel. Del 1.

Del denne på:

Efter Girjasdomen har de svenska myndigheterna återigen inlett en process där kvänerna ignoreras. Nu är betänkandet om ändring av rennäringslagen till att omfatta samernas rätt att jaga och fiska snart redo att behandlas i Riksdagen. I en serie artiklar går vi in ​​på denna fråga lite mer ingående. Här följer en liten översikt över viktiga inslag i SOU 2023:46.

Renmarkskommitténs slutsats i sitt betänkande Jakt och fiske i renbetesmark

Alla samebyar erkänns ”Girjasrätt” genom urminnes hävd. Renskötselrätt erkänns genom ett särskilt rättsinstitut att jämföras med äganderätten. Samebyarnas jakträtt innefattar all jakt. SOU 2023:46

Vad är Girjasdomen?

Girjas sameby har ensamrätt att bestämma om andra ska få jaga och fiska på samebyns område ovanför odlingsgränsen. Högsta domstolen har kommit fram till att samebyn har ensamrätt på grund av urminnes hävd.

Vad är urminnes hävd?

Detta är en allmän rättsprincip i Sverige. Det är urminnes häfd där man någon fast egendom eller rättighet i så lång tid okvald och ohindrad besutit, nyttjat och brukat hafver, att ingen minnes eller af sanna sago vet, huru hans förfäder eller fångesmän först därtill komne äro (definition i 15:e kap. l:a § jordabalken).

Urminnes hävd är ingen rättsprincip förbehållen samerna utan gäller alla som kan åberopa urminnes hävd.

Vad är Odlingsgränsen?

Odlingsgränsen är i Sverige en administrativ gräns som går genom Norrbotten og Västerbottens län från nordost till sydväst en bit nedanför fjällområdet. Den var avsedd som en gräns för att förhindra anläggandet av olönsamma jordbruk. Idag har odlingsgränsen betydelse för flera bestämmelser i rennäringslagen samt för en del lagar som reglerar jakt och fiske. I Jämtlands och delar av Dalarnas län har man lagstiftningen av renbetesfjällen.

Odlingsgränsen i Sverige och området Girjas och Talma samebyar

LAGSTIFTNING SOM FÖRBJUDAR DISKRIMINERING

Artikel 26 i Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter

(Denna konvention ger inte svenska medborgare särskilda rättigheter som i Norge. Den har inte införlivats i svensk rätt och kan inte användas i svenska domstolar för att åberopa konkreta rättigheter).

Alla är lika inför lagen och har rätt till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. I detta avseende skall lagen förbjuda all diskriminering och garantera var och en ett likvärdigt och effektivt skydd mot all slags diskriminering, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationell eller social härkomst, egendom, börd eller ställning i övrigt.

Skillelinje Kvensk Finsk Riksforbund

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna

(Konventionen är i sin helhet en del av svensk rätt sedan 1995. Enligt regeringsformen får ingen lag eller annan föreskrift vara i strid med Europakonventionen).

ARTIKEL 14

Förbud mot diskriminering

Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention skall säkerställas utan diskriminering på någon grund såsom kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åsikt, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.

Protokoll nr 12

ARTIKEL 1

Generellt förbud mot diskriminering

  1. Åtnjutandet av varje rättighet som anges i lag skall säkerställas utan diskriminering på någon grund såsom kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åsikt, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.
  2. Ingen skall bli diskriminerad av en offentlig myndighet på någon grund såsom dem som nämnts under punkt 1.
Skillelinje Kvensk Finsk Riksforbund

Sedan har vi den svenske konstitution, Sveriges grundlag

Regeringsformen

1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska den allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla en egen kultur och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Skillelinje Kvensk Finsk Riksforbund

Utredningen SOU 2023:46 utgår från mänskliga rättigheter inom Sverige. Människorättsexperterna i Sverige glömmer det viktigaste, det finns flera etniciteter i Sverige.

Jakt och fiske i renbetesland

I Sverige har vi en situasjon der samene prøver å få kontroll med jakt og fiskeretten i store deler av det svenske kongeriket. Denne saken er svært aktuell 10. juni 2024 da fristen med å komme med høringsvar (remissvar) på en offentlig utredning angående spørsmålet utløper.

Denne saken tar vi opp i flere artikler.

Kvener innlandsbåter
Kampsak
Kampsak
Ble medlem!

Del denne på: