Kristin Sara med i organisert kvenhat

Telemarksforsknings rapport om KMD

Når sametingsrepresentant Kristin Sara kommer med falske beskyldninger om at kona til en av våre tillitsvalgte skal ha vært voldelig mot henne går man over en uakseptabel grense. Generalsekretær Rune Bjerkli og styreleder Bjørnar Seppola reagerer sterkt på den organiserte hatkampanjen mot kvener/finner.

Del denne på:

I anledning saken NRK Sápmi fronter på vegne av Sametingsrepresentant Kristin Sara (NSR) 17. februar i år så meddeler vi følgende:

På vårt møte i Tufsingdal 15. februar dukket en gruppe fremtredende samiske ledere og sametingsrepresentant fra NSR i Trøndelag opp på møtet. De opptrådte på en måte hvor man fikk inntrykk av at de var ute etter å få til bråk. Taktikken er:

  • Å være på møtet
  • Så dikte opp hendelser
  • For så å stå sammen om hendelsene

Dagen etter, onsdag 16.februar, i Steinkjer, 30 mil unna, gjentok dette seg. Flere dukket igjen opp med samme opptreden. På tross av den påståtte hetsen og volden hun hevder seg utsatt for kvelden før, så kom sametingsrepresentant Kristin Sara (NSR) avslørende nok til det andre møtet også.

De kom langveisfarende til begge møtene, som ligger 300 km fra hverandre.

Den første kvelden streamet flere av disse møtet og avfotograferte møtedeltakerne uten samtykke. Den andre kvelden påpekte vi at man i det minste kan spørre om lov til å filme siden dette var et møte i vår regi. Vi satte deretter foten ned for filmingen.

Vi har filmet foredragene og møtene, som vi har opphavsretten til. Vi har opptak av blant annet:

  • Arne Johan Nilsens «Samer og kvener i isen»
  • Vegard W Tengelsens «Kvensk/finsk tilstedeværelse i Trøndelag og Innlandet»
  • Generalsekretær i Kvensk Finsk Riksforbund, Rune Bjerklis «Flere statlige strukturelle diskrimineringstiltak».

Sara og Bjerkli hadde et ordskifte rundt artikkel 26 og 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Sara påpekte at denne danner grunnlaget for den samiske rettsstatusen. Bjerkli påpekte at artiklene gjelder både samer og kvener/finner, men at den norske stat ikke bruker disse når det gjelder det kvenske/finske.

Det er lovlig å ha meninger som Kristen Sara og NRK Sápmi ikke liker. Trusselen om politianmeldelse er grunnløs og falsk, framsatt for å skremme.

Vi kan kategorisk stadfeste at absolutt alt vi gjør, det er bare å se på programmet, er basert på å nå målsettinger nedfelt i blant annet nevnte art. 26 og 27. Rune Bjerkli poengterte at forholdet mellom kvener/finner og samer er irrelevant i forhold til hvordan norske myndigheter forskjellsbehandler disse to folkegruppene.

For vår del har vi egne arrangement for å feire samefolkets dag og samarbeidet senest i august med skoltesamene i møte med Europarådet.

Våre tillitsvalgte kan ha en direkte og frisk stil, også når de uttaler seg om temaer som vi er opptatt av, men alt var langt innenfor ytringsfriheten.

Derimot er sametingsrepresentant Kristin Saras (NSR) uttalelse om at hun ønsker å politianmelde, en trussel mot ytringsfriheten, fremsatt i samarbeid med NRK Sápmi.  Trusselen er alvorlig og den er rettet mot våre frivillige tillitsvalgte og lokalbefolkningen, som derved skal gis et inntrykk av at de er med på noe ulovlig.

Det er lovlig å ha meninger som Kristen Sara og NRK Sápmi ikke liker. Trusselen om politianmeldelse er grunnløs og falsk, framsatt for å skremme.

NRK Sápmi viser i denne saken dårlig journalistisk integritet. Og som statskanal er dette svært alvorlig. Man har mellom annet ikke tatt kontakt med Kvensk Finsk Riksforbund i saken før man tok saken.

Dersom sametingsrepresentant Kristin Sara (NSR) ikke skal miste all troverdighet, så ser vi det som en selvfølge at hun nå politianmelder «hendelsen».

Dersom sametingsrepresentant Sara (NSR) ikke politianmelder, så bør NRK Sápmi komme med innrømmelser.

Som folkevalgt sametingsrepresentant vet Sara, og ikke minst NRK, at politianmeldelser skal behandles med ytterste grad av forsiktighet og høyeste grad av konfidensialitet.

Å fremsette trusler om politianmeldelser basert på grunnløse eller fiktive påstander kan være straffbart i henhold til flere paragrafer i straffeloven. Virkningen er å påføre kvener/finner ringeakt og hat, å true dem til taushet. Dette er gjort i statskanalen hvor skadevirkningen er størst. At trusler foretas mot kvener/finner i sin utøvelse av sitt etniske interessearbeid er skjerpende. At trusselen i tillegg blir fremsatt av en folkevalgt sametingsrepresentant med høyere grad av status gjør den ekstra skjerpende.

Som folkevalgt sametingsrepresentant vet Sara, og ikke minst NRK, at politianmeldelser skal behandles med ytterste grad av forsiktighet og høyeste grad av konfidensialitet.

På tross av at myndighetene lovfester og behandler oss som den mindreverdige folkegruppen, så er det likevel Sara og NRKs selvstendige plikt og ansvar å skjønne at vi er like mye mennesker som dem selv.

Vi krever at artiklene oppdateres omgående. Det må gå klart og tydelig frem at Kristin Sara (NSR) i tospann med NRK har fremsatt gjentatte trusler om (falsk) politianmeldelse. Dette er benyttet som et politisk verktøy som har til hensikt å skade uskyldige frivillige tillitsvalgte og hele bygder. Dette bør komme i overskriften eller ingress, og ikke langt ned i artikkelen.

Vi krever å få tilgang til alle de forskjellige versjonene av artiklene som har vært på nett siden like før vårt andre møte i Steinkjer startet på torsdag.

La innholdet Sara har diktet opp stå, men anfør tydelig at hennes påstander er oppkonstruerte (frem til de eventuelt blir bevist i en fellende dom mot «hendelsen»).

For de som ikke har forstått hva saken egentlig dreier seg om

Når myndighetene lager et lovverk som sier at noen er mer verdt enn andre, så skaper man et farlig rom der makt kan utøves. Dette maktrommet vil før eller senere bli fylt av mennesker som ikke burde ha makt. Og, som man ser, medias rolle som fjerde statsmakt trenger nødvendigvis ikke være som vakthund mot de med makt, men for de med makt.

  • Vi forlanger at representanter for NSR og NRK avslutter prosessene der de går rundt og blafrer med (fiktive) politianmeldelser for å true kvener/finner eller andre til taushet.
  • Vi forlanger at representanter for NSR og NRK slutter med å vinkle samfunnsdebatt som samehets og skremmende adferd.
  • Vi forlanger at representanter for NSR og NRK skriver navnet på vårt forbund på korrekt måte, hver gang.

Kvensk Finsk Riksforbund
Rune Bjerkli
-generalsekretær-

Del denne på:

Knyttneve