Nettverk av finsk-ugriske kulturer i nord – 03/2024

Uutiskirje – Nyhetsbrev – Newsletter

Finsk-ugrisk nettverk

Kvensk Finsk Riksforbund har sammen med krefter i Finland og Sverige satt i gang et større nettverksarbeid der det finsk-ugriske er sentralt. På bildet er Rune Bjerkli (t.v) og Pekka Huttu-Hiltonen (t.h)  som er sentrale personer i dette arbeidet. Her er den andre oppdateringen om arbeidet som pågår.

Del denne på:

Uutiskirje maaliskuussa 2024 / Nyhetsbrev mars 2024 / Newsletter March 2024

Suomalais-ugrilaisten kulttuurien yhteistyöverkosto Pohjoismaissa

Suomalais-ugrilaisten kulttuurien yhteistyöverkosto jätti hakemuksen Interreg Aurora -viranomaisille maaliskuun alussa. Verkostoon on tulossa kaksi uutta yhteistyökumppania, Kansanmusiikkiyhdistys Rällä ry Suomesta ja BD-kultur Ruotsista. Ajatuksena on tehostaa yhteistyötä alueen konserttitoiminnassa.

Koska emme päässeet maaliskuun hakukierrokselle viimeistelemään hyvää ja onnistunutta hakemusta, haemme tämän pienen valmisteluhankkeen jälkeen normaalia hanketta tämän vuoden syys-lokakuuta.

Verkosto jatkaa lisäkumppaneiden etsimistä ja olemassa olevat viestintäkanavat ovat edelleen tärkeitä. Yhteistyö Pohjoismaiden pohjoisilla alueilla on noussut yhä tärkeämmäksi. Myös geopoliittinen tilanne alueella on muuttunut. Tämä kannustaa jatkamaan ja kehittämään kulttuuritoimijoiden yhteistyötä.

Yksi tärkeä ulottuvuus on kulttuurimatkailu. Ja pienen valmisteluhankkeemme seurauksena Kvensk Finsk Riksforbund on päättänyt liittyä Singing Heritage Route Association ry:een, joka rakentaa eurooppalaista kulttuurireittiä Baltian maista Suomeen, ja suunnitelmat jatkamisesta pohjoiseen ovat käynnissä.

Nettverk av finsk-ugriske kulturer i nord

Nettverket for finsk-ugrisk kultur i nord leverte søknaden til Interreg Aurora-myndighetene i begynnelsen av mars. Det er to nye partnere i nettverket, Folkemusikkforeningen Rällä ry i Finland og BD-kultur i Sverige. Tanken er å styrke samarbeidet om konsertvirksomhet i området.

Fordi vi ikke klarte å sluttbehandle en god og vellykket søknad til søknadsrunden i mars, søker vi nå i september-oktober i år. Nettverket fortsetter å søke etter flere partnere, og de eksisterende kommunikasjonskanalene er fortsatt viktige.

Samarbeidet i nordområdene i de nordiske landene har blitt viktigere og viktigere. Også den geopolitiske situasjonen i området har endret seg. Dette oppmuntrer oss til å fortsette og utvikle samarbeidet innen kulturaktører.

En dimensjon som er viktig, er kulturturisme. Og som en konsekvens av vårt småskalaprosjekt har Kvensk Finsk Riksforbund besluttet å slutte seg til Singing Heritage Route Association ry, som bygger en europeisk kulturvei fra de baltiske landene inn i Finland, og planene for videreføring nordover er på bordet.

Network of Finno-Ugric Cultures in the North

The network of Finno-Ugric culture in the North submitted the application to the Interreg Aurora authorities in the beginning of March. There are two new partners in the network, Folk Music Association Rällä ry in Finland and BD-kultur in Sweden. The idea is to enhance the cooperation in concert activities in the area.

Because we were not able to finalise a good and successful application to the March application round, we are now looking for September-October this year. The network continues to seek for additional partners, and the existing communication channels are still important.

The cooperation in the Northen areas of the Nordic countries has become more and more important. Also, the geopolitical situation in the area has changed. This encourages us to continue and develop the cooperation within cultural operators.

One dimension which is important, is cultural tourism. And, because of our small-scale project, the Kvensk Finsk Riksforbund has decided to join the Singing Heritage Route Association ry, which is building a European Cultural Route from the Baltic countries into Finland, and plans for continuation to the North are on the table.

Joten, ollaan yhteydessä!

Så la oss holde kontakten!

So, let’s keep in touch!

Pekka Huttu-Hiltunen,

pekka.huttu-hiltunen@runolaulu.fi

Viktige linker – Tärkeitä linkkejä – Important links

Runolaulu.fi/Interreg Aurora

Interreg Aurora and Network of Finno-Ugric Cultures in the North

Interreg Aurora

Del denne på:

Uutiset
Uutiset
Bli medlem!
Interreg Aurora

Av |2024-04-11T04:31:42+02:00mars 26th, 2024|Kategorier: Informasjon, Nyheter|Stikkord: |

Nettverk av finsk-ugriske kulturer i nord – 01/2024

Uutiskirje – Nyhetsbrev – Newsletter

Finsk-ugrisk nettvewrk

Kvensk Finsk Riksforbund har i flere år jobbet sammen med våre finsk-ugriske venner i inn- og utland. Kuhmo var finsk-ugrisk kulturhovedstad i 2023. Kvensk Finsk Riksforbund deltok der, både med faglige innspill og kulturelle innslag. Vi har nå satt i gang et større nettverksarbeid der det finsk-ugriske er sentralt. På bildet er Pekka Huttu-Hiltonen (midten) og Birger Winsa (t.h) som er sentrale personer i dette arbeidet. Til venstre i bildet er Sakari Kukko, en berømt musiker som bor i Kuhmo.

Del denne på:

Uutiskirje tammikuussa 2024 / Nyhetsbrev Januar 2024 / Newsletter January 2024

Nettverk av finsk-ugriske kulturer i nord

Et småskalaprosjekt i nord som startet i 2023. Det vil sette søkelys på å utvikle samarbeidsmuligheter i nord spesielt på finsk-ugrisk språk, kultur og kulturturisme. Partnere i prosjektet er Runosong Academy (hovedpartner) og The Gillagas Institute of Oulu University (Finland), Meänsuomen föreeninki (Sverige) og Kvensk Finsk Riksforbund (Norge).

Målet med det Interreg Aurora-finansierte småskalaprosjektet er å bygge egnede og velbalanserte grenseoverskridende partnerskap mellom aktører som er interessert i å styrke finsk-ugriske språk og kulturer i de østlige områdene Finland og nordområdene i Sverige og Norge. Prosjektpartnerne i småskalaprosjektet skal styrke deres samarbeid og målet er også å få noen egnede tilleggspartnere til neste steg og utarbeide planer for bærekraftig kultur- og reiselivsutvikling mellom områdene. Prosjektet har likhetstrekk med programmet til Den europeiske kulturhovedstaden Oulu 2026.

Suomalais-ugrilaisten kulttuurien yhteistyöverkosto Pohjoismaissa

Runolaulu-Akatemian ja pohjoismaisten kumppanien yhteisessä esiselvityshankkeessa tavoitteena on rakentaa yhteistyöverkostoa, joka kestävällä ja tasapainoisella tavalla kykenee edistämään suomalais-ugrilaisia kieliä ja kulttuureja niin tutkimuksen kuin kestävällä pohjalla toteutuvan kulttuuritoiminnan, sekä kulttuurimatkailun aloilla.

Esiselvityshankkeen aikana pyritään löytämään myös uusia partnereita, ja rakentamaan tulevaisuudessa näihin edellä mainittuihin tavoitteisiin pyrkivä varsinainen hanke. Tärkeä osuus hankkeessa on erityisesti meänkielen ja kveenien kieliperinteen tutkiminen ja säilyttäminen. Hankkeella on yhtymäkohtia Oulu 2026 – kulttuuripääkaupunkiohjelman kanssa.

Network of Finno-Ugric Cultures in the North

A small-scale project in the has begun in 2023. It will focus on developing cooperation possibilities in Northern countries especially on Finno-Ugric language, culture, and cultural tourism. Partners in the project are Runosong Academy (Lead partner) and The Gillagas Institute of Oulu University (Finland), Meänsuomen föreeninki (Sweden) and Kvensk Finsk Riksforbund (Norway).

The aim of the Interreg Aurora funded small-scale project is to build suitable and well-balanced cross-border partnerships between actors interested in enhancing Finno-Ugric languages and cultures in the areas of Eastern Finland and Northern areas of Sweden and Norway. The project partners in the small-scale project will strengthen their cooperation and the goal is also to get some suitable additional partners for the next step and prepare plans for sustainable cultural and tourism development between the areas. The project has similarities with the program for the European Capital of Culture Oulu 2026.

Viktige linker – Tärkeitä linkkejä – Important links

Runolaulu.fi/Interreg Aurora

Interreg Aurora and Network of Finno-Ugric Cultures in the North

Interreg Aurora

Del denne på:

Uutiset
Uutiset
Medlem
Interreg Aurora

Tittel

Gå til toppen