Vegard W. Tengelsen – To mediekamper når en kriger takker av

Kampen til Tengelsen – kampen mot Tengelsen

Tengelsen

Vegard W. Tengelsen forberedte seg godt og gjorde en god lekmannsjobb med sin historieforedrag i Innlandet og Trøndelag i februar 2022. NRK kjørte en skitten kampanje mot han og familien med å publisere oppdiktede kriminelle forhold. NRK nevner ikke med en setning hva som eventuelt var feil i Tengelsen sitt foredrag om kvensk/finsk historie i Midt-Norge.

Del denne på:

I over to år har Vegard W. Tengelsen vært et aktivt styremedlem i både forbund og lokalforening. Han går nå ut av sine tillitsverv. Dette har han selv informert oss om i fjor høst.

Kvensk Finsk Riksforbund er kritiske til den etniske politikken som føres av norske myndigheter. Tengelsen er en av få som våger å ventilere frustrasjon over den folkerettsstridige politikken. Han har en provoserende tone som er beskyttet av ytringsfriheten. To kamper er viktige å belyse. Kampen til Tengelsen, og kampen mot Tengelsen.

Kampen til Tengelsen

Et godt budskap kommer ikke frem med så mye grammatiske feil og rotete ordlegging som man finner i facebook-innleggene til Tengelsen. I spann med dårlige kildeopplysninger har innleggene mindre debattverdi. De fremstår mest som repeterende bastant usaklig etnisk støy.

Folk og Kvensk Finsk Riksforbund higer etter gode opplysende og brytende diskusjoner med et språk som utstråler korrekthet og respekt (i alle fall at folk forsøker så godt dem kan).

Debattene er svært viktige for oss. Mange av våre debattdeltakere er utrolig innsiktsfull på våre smale temaer.

Kvensk Finsk Riksforbund har ingen interesse av å trø det kontinuerlige ordgyteriet til Tengelsen (som utstråler ukorrekthet og respektløshet) inn på skjermen til folk. I over et år har han derfor ikke hatt fri tilgang til å debattere på våre facebook-plattformer.

Våre motstandere har misbrukt Tengelsen sine private uttalelser som om de er formelle debattinnlegg på vegne av Kvensk Finsk Riksforbund. Det er kun en gang man kan betrakte hans uttalelser på vegne av Kvensk Finsk Riksforbund. Det var på en turné på Innlandet og Trøndelag vinteren 2022.

Kampen mot Tengelsen

Disse folkemøtene i februar 2022 ble angrepet av aktivister fra Norske Samers Riksforbund (NSR), NRK Sápmi og facebookgruppen «Duođaš Sámecielaheami/Dokumenter samehetsen». NRK har kjørt en kampanje mot oss i over to år på grunn av en forelesingsturné om kvener/finner, samer, og etnisk politikk som inkluderte en forelesing av Tengelsen.

 • NRK nevnte aldri den diskrimineringen norske myndigheter påfører kvener/finner og samer, som generalsekretær Rune Bjerkli la frem på turneen.
 • Man nevnte heller ikke Arne Johan Nilsen sitt foredrag om kvenske/finske og samiske helter på nasjonaldefinerende norske polarekspedisjoner.
 • At melkeprodusenter må legge ned driften fordi tamrein ødelegger beitemulighetene og livsgrunnlaget for geit-bønder på fjellet var ikke verdt noen setninger.
 • NRK nevner ikke en gang hva som eventuelt var feil i Tengelsen forelesing om kvensk/finsk historie i Midt-Norge. Tengelsen forberedte seg godt og gjorde en god lekmannsjobb med historien.

Det går klart frem at det var Tengelsen sine facebook-innlegg før 2022 som var foranledningen til den overivrige aksjonen. Dette er uttrykt både i politiavhør og på facebook av aktivistene.

NRK Sápmi jobbet flere uker i forkant av Sisu-timene i Midt-Norge. Sametingsrepresentant Kristin Sara (NSR) kjørte 900 km for å komme til folkemøtene. Planen var dokumentere hetsen og de hatefulle ytringene til Tengelsen. De måtte konstruerte politianmeldelser mot Tengelsen i stedet.

Det er som kjent vanskelig å forevige hendelser som ikke skjer.

Disse ble sporenstreks blåst opp i NRK Sápmi fordi de hadde «nyhetsverdi», på tross av at NRK skal håndtere politisaker med varsomhet. Den mest hinsidige var den falske politianmeldelsen mot kona til Tengelsen. I politiavhør har Sara korrigert nedtegnelsen om at hun slo henne: Kona hadde «hamret» løs på henne.

Man går etter familien, hvis man ikke klarer å ta hovedmålet. NRK stiller ikke et eneste kritisk spørsmål til Sara. En person med makt på Sametinget.

NSR aktivistene streamet hele seansen på Innlandet uten lov fra arrangør, unntatt de angivelige episodene som ble politianmeldt. Det er som kjent vanskelig å forevige hendelser som ikke skjer.

Den samiske hatkampanjen mot kvener/finner

Vi gjorde som arrangør opptak av folkemøtene og kan videreformidle aktivistenes hatefulle ytringer og provoserende oppførsel.

Vi var skuffet over at politiet ikke fulgte opp de falske beskyldningene. Dette var og er en hatkampanje mot kvener/finner. På tross av at hatefulle ytringer og handlinger mot spesielt nasjonale minoriteter skal prioriteres i henhold til Riksadvokatenes rundskriv 1/2021.

Falske episoder om vold og hets som blir lagt ut på statskanalen NRK er et maktovergrep og skaper mer ringakt for kvener/finner enn Tengelsen sine ordgyterier på sosiale medier.

Vår rett til organisasjonsfrihet ødelegges. Målsettingen i den koordinerte hatkampanjen som har pågått i flere år har vært å ødelegge for kvener/finner, våre rettigheter, historie, kultur, språk, og identitet.

Mikkel Berg-Nordlie ved OsloMet og «Dokumenter samehetsen» har vært sentral i denne koordinerte mafialignende operasjonen mot en nasjonal minoritet.

De fiktive politianmeldelser mot Tengelsen er henlagt. Likevel jobber NRK fremdeles to år etter daglig med å fremmedgjøre vårt finske språk. Nå skal de lage reportasjer som inkluderer å gjøre yrkesutdannelsen til Tengelsen som børsemaker om til en trussel mot sametingsrepresentant Kristin Sara (NSR).

NRK ignorerer henleggelsene. Journalistene i NRK har ikke de samme gode karakterene som fagmannen i Steinkjer.

Kvensk Finsk Riksforbund har ved flere anledninger sendt pressemeldinger til NRK Sápmi om saker som berører urfolksspråk og sannhets- og forsoningskommisjonen. Ingen er tatt inn. NRK er kun opptatt av å lage negative oppslag om KFR.

Vi vet at aksjonene som vi er blitt utsatt for gjennomføres av folk som ikke er representativ for samene. Dessverre har samer med makt til det ikke slått ned på virksomheten. Sametingspresident Silje K. Muotka har dessverre gitt aktivistene støtte blant annet i sosiale medier mot en annen minoritet.

Takk for innsatsen!

Kvensk Finsk Riksforbund vil takke Vegard W. Tengelsen og familien for å ha lagt ned en stor og krevende innsats over flere år. De har eksponert krefter som er langt verre enn hans innlegg på facebook. Vi håper han en dag har tid til å se igjennom innleggene sine før de serveres, slik at flere kan bli interessert i å høre på det han har å si.

Del denne på:

Uutiset
Uutiset
Medlem
Skuffelsen

Av |2024-04-19T11:14:19+02:00april 19th, 2024|Kategorier: Nyheter|Stikkord: , , |

Interessante Sisu-timer i Os og Steinkjer

Endelig kvensk/finsk tilstedeværelse på Innlandet og Trøndelag

Telemarksforsknings rapport om KMD

I forrige uke hadde vi en liten turné på Innlandet og Trøndelag. Det har vært lite oppmerksomhet rundt det kvenskfinske i disse fylkene tidligere. Så dette arbeidet består mye av å pløye ny mark, eller som det skulle vise seg: drive svedje, brenne ny mark.

Del denne på:

Vår entusiastiske leder av Trøndelag kvensk-finsk forening, Vegard W. Tengelsen, hadde lagt ned mye arbeid for å gjennomføre arrangementene. Generalsekretær i forbundet, Rune Bjerkli, kom sammen med forfatter Arne Johan Nilsen fra Oslo på skinner. Mellom hvite jordlapper, skogbelter og fjellpartier tutet toget seg igjennom ny- og mye snø.

På Røros spiste vi en bedre lunch på den berømte Kaffestuggu. Stuggu er flere hundre år gammel og er sannsynligvis bygd av finsktalende snekkere som har behersket kvenknuteteknikken. Lafteteknikken som låser tømmeret i alle retninger og som krever en stødig og presis hånd med øks.

På Tufsingdalen samfunnshus fikk et publikum på ca. 25 personer høre på foredrag om det kvenske/finske, norske og samiske.

En lokal bonde tok opp næringskonflikten mellom geit- og reindrift på Innlandet.

 • Problemene som oppstår når utmark blir invadert av dyr som ikke skal være der.
 • Problemene som oppstår når parasitter overføres fra de dyrene som ikke skal være der til melkeproduserende dyr.
 • Problemene som oppstår når en næringskonflikt blir gjort om til noe mer enn det trenger å være.

Det er et nasjonalt problem at lokale bønder som gjennom flere generasjoner har bygd seg opp stein for stein, grøft for grøft og med den ene grønne klimavennlige teigen etter den andre, verken blir hørt, tatt hensyn til, eller behandlet likeverdig av norske landbruksmyndigheter.

Resten av programmet var likt både i Tufsingdal og Steinkjer. På Gildevangen møtte også rundt 25 personer.

Arne Johan Nilsen hovedbudskap var at både kvener/finner og samer tilførte de berømte norske polarekspedisjonene som for eksempel Roald Amundsens ferd til sydpolen nødvendig kompetanse på å klare seg under ekstreme kalde forhold. Vi må huske på at erobringene av polpunkt og polare strøk var svært viktige nasjonsbyggende begivenheter for den unge nasjonen, Norge.

På mange måter kan vi si at Norges polare nasjonalidentitet og –stolthet og dermed internasjonale ry og anerkjennelse var bygget på handlekraften under ekstreme forhold og terrengbeherskelsen til tre folk:

 • Den kvenske/finske
 • Den samiske
 • Den norske

Vegard W. Tengelsen hadde på en liten uke steppet inn som reserve på foredraget «Kvensk/finsk tilstedeværelse i Trøndelag og Innlandet». Stort sett med ryggen til publikum, pekte han entusiastisk på det ene sporet av kvenskfinsk byggeskikk, stedsnavn og historie etter det andre i området som kom opp på lerretet.

Generalsekretær Rune Bjerkli i Kvensk Finsk Riksforbund som har jobbet opp mot myndighetene for de kvenske/finske interessene som nasjonal folkegruppe i Norge tok en liten gjennomgang hva forbundet jobber med. Fokuset på foredraget var den enorme forskjellsbehandlingen norske myndigheter gjennomfører spesielt mellom kvener/finner og samer.

Han tok opp hvor ødeleggende det er for det kvenske/finske at det samiske generelt sett blir tilgodesett med minst 20 ganger mer ressurser fra myndighetene. Hvordan dette påvirker kulturen, språket, og andre identitetsmarkører. Han viste spesielt til at den positive diskrimineringen av det samiske er ulovlig i henhold til Artikkel 26 og 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Noe som også det første Samerettsutvalget advarte mot allerede i 1984.

Grunnen til at nordmenn ikke hetser kvener/finner er at de er så fornorsket/samifisert at man verken kan se eller høre at de er kvener/finner.

Skillelinje Kvensk Finsk Riksforbund
Telemarksforsknings rapport om KMD

Sametingsrepresentant Kristin Sara (NSR) hevder en dame utøvde vold på henne på det første møte. Sara tok med seg strikketøyet for å overvære det andre møtet, 300 km unna.

Samisk hataksjon mot våre møter

En god del av publikum var samiske ledere og sametingsrepresentant fra NSR. Flere av disse deltok på begge møtene. Før arrangementene ble flere av våre frivillige tillitsvalgte fremstilt som samehetsere. Sentralt i dette arbeidet er Mikkel Berg-Nordlie ved MET Oslo.

Sametingsrepresentant Kristin Sara (NSR) og flere andre tillitsvalgte fra NSR kom blant annet med forhåndsskrevne tekster til møtet som ikke handlet om det som ble tatt opp på foredragene. Flere av disse streamet møtet direkte, uten å spørre om lov. Det ble litt temperatur på møtet i Tufsingdal. Både KFR og NSR hadde noen friske og direkte debattanter.

Men, arrangøren har verken gjort noe klanderverdig før, under eller etter møtene. Når så sametingsrepresentant og andre samiske ledere fra NSR, i mangel på klanderverdige forhold, til og med dikter opp voldsepisoder som inkluderer familiemedlemmer av våre tillitsvalgte på sine lukkede facebooksider, så går man over en grense som ikke kan aksepteres.

Vi kommer derfor til å dele våre erfaringer med omverden, inkludert politiet, menneskerettighetsorganisasjoner, Stortinget, Europarådet, FN og andre organer.

Allerede før møtet dagen etter lager NRK Sapmi en stor sak der sametingsrepresentanten Kristin Sara (NSR) påstår mellom annet:

Jeg blir faktisk truet, utsatt for en aggressiv adferd, de skjeller meg ut og beskylder meg for rasisme, kaller meg dum og bitch i et offentlig møte. Det er skremmende, sier Sara.

Kristin Sara dikter her opp hendelsen som hun ønsker å politianmelde.

NRK Sapmi gjør et stort poeng av vårt forbund mener norske myndigheter forskjellsbehandler kvener/finner og samer.

Dette er en av fanesakene deres, som NRK Sapmi skriver.

Dette var den viktigste saken på begge møtene. Men, besynderlig nok, verken NRK Sapmi eller Sara viser til de fakta som ble lagt frem om dette temaet av generalsekretær Rune Bjerkli i sitt foredrag. Og, det er forståelig, det tåler lite lys, for Sara & Co.

Det er skremmende at NRK ukritisk bruker sine flater til å skrive om fiktive politianmeldelser rettet mot tillitsvalgte i minoritetsorganisasjoner i stedet for å skrive om den diskriminerende politikk som myndighetene gjennomfører.

Besynderlig nok, Kristin Sara tok med seg strikketøyet sitt og overvar møtet i Steinkjer også.

Skillelinje Kvensk Finsk Riksforbund

I Steinkjer ble det en mer rolig debatt

Det var flere historieinteresserte personer på Sisu-timen og vi fikk en god debatt rundt sentrale historiske temaer. Et av de sentrale punktene er om finner i tidligere tider var finsktalende eller samisktalende. Dette er ting som forandrer seg i forhold til hvilken del av landet man undersøker og i hvilken tidsperiode man ser på. Vårt ståsted er at på mange steder kan finner vært finner. Det som vi ikke trenger å være uenige om er at de fleste i dag er en blanding av mange forskjellige folk og folkegrupper.

I Steinkjer slo vi ned på de direkte sendingene enkelte startet med sine mobiltelefoner. Vi tok selv opp hele møtet for å kunne bruke de interessante og lærerike foredragene til våre formål.

I debatten fikk vi blant annet stadfestet der og da hva som faktisk står Major Peter Schnitler i sine grenseeksaminasjonsprotokoller fra 1740-tallet. Kvener og sjøfinner brukte samme «Sprog og Sæder».

Sisu-timene var en suksess og ga mersmak

Som følge av denne miniturneen vil vi engasjere oss mer på Innlandet. Vi avholdte også det første årsmøtet for foreningen i Trøndelag. Vegard W. Tengelsen ble gjenvalgt som leder.

Skillelinje Kvensk Finsk Riksforbund

Del denne på:

Knyttneve
Uutiset

Av |2022-07-25T04:38:23+02:00februar 21st, 2022|Kategorier: Nyheter|Stikkord: |

Sisu-timen i Os

Historiske tilbakeblikk – fremtidige muligheter

Denne kvelden kommer representanter fra Trøndelag kvensk-finsk forening og Kvensk Finsk Riksforbund til Os kommune for spesielt å lette litt på sløret til den rike kvenske og finske historien.

Forbundet som har eksistert helt siden 1999 har flere fanesaker. En av disse er forskjellsbehandlingen norske myndigheter gjør mellom kvener / norskfinner / sjøfinner / skogfinner og samene.

På dette åpne møtet har vi flere hovedinnledere:

 • Vegard W. Tengelsen legger frem kvensk/finsk tilstedeværelse i Trøndelag og Innlandet.
 • En lokal bonde tar opp sine erfaringer med forskjellsbehandlingen
 • Forfatter Arne Johan Nilsen beretter om «Samer og kvener i isen»
 • Rune Bjerkli, generalsekretær i Kvensk Finsk Riksforbund, vil berette om flere statlige strukturelle diskrimineringsstiltak

Enkel servering, small talk og korona tiltak om nødvendig.

Skillelinje Kvensk Finsk Riksforbund

Kvensk Finsk Riksforbund og Trøndelag kvensk-finsk forening er støttet av:

Kulturrådet

Del denne på:

Av |2022-02-10T14:51:18+01:00februar 3rd, 2022|Kategorier: |Stikkord: , |
Gå til toppen